Daarom de Buutplaats!
Onderwijsconcept | Plezier | Goede resultaten | LeerkansenSchool en Brede Ontwikkeling | Overblijf | Voorschool | Kwaliteitszorg | Ouderbetrokkenheid | Gezonde School


Onderwijsconcept
Wat vinden wij het belangrijkste:
  1. Taalonderwijs: taal is het allerbelangrijkste dat we de kinderen leren.
  2. Rekenonderwijs: samen met taal zijn dit de basisvaardigheden.
  3. Sociaal-emotionele vorming: we vinden het belangrijk dat kinderen goed met elkaar leren omgaan, maar ook met volwassenen. We werken met de methode Leefstijl.
  4. Ontwikkeling van talenten: door de extra uren van het Leerkansenprofiel krijgen de kinderen de mogelijkheid zich breder te ontwikkelen. Bedenk bijvoorbeeld dat toneelspelen erg goed is voor de taalontwikkeling.

Plezier
Uw kind zal zich er snel thuis voelen. Als uw kind met plezier naar school gaat, leert uw kind het beste. We vinden het fijn als kinderen trots zijn op zichzelf en op wat ze al kunnen. We houden, ook door verschillende toetsen, goed in de gaten of uw kind voldoende vooruitgaat. We helpen binnen of buiten de klas als dat nodig is. Hiervoor zijn speciale leerkrachten aangesteld.

Goede resultaten
Er wordt hard gewerkt op de Buutplaats, door juffen en meesters, maar zeker ook door de kinderen. We zijn er erg trots op dat we ook goede resultaten behalen. In de afgelopen schooljaren scoorde de Buutplaats dan ook boven het landelijke gemiddelde op de Cito-eindtoets in groep 8.


Ieder jaar doet RTL Nieuws onderzoek naar de Cito-scores van alle basisscholen in Nederland.
Hoe scoort onze school?
Een 8,4 ! dat is weer een erg hoge score waar we allemaal trots op mogen zijn.
Dat kun je vinden op de website van RTL Nieuws


LeerkansenSchool en Brede Ontwikkeling
Alle kinderen van groep 2 t/m 8 hebben les tot 16.00 uur (4 uur). Hierdoor is er meer tijd om allerlei extra lessen aan te bieden, zoals Theater, Beeldende Vorming, ICT&Nieuwsbegrip, Gezonde Leefstijl, Muziek, SoVa training, Dans. Zo krijgen onze kinderen de kans hun vele talenten te ontwikkelen en helpen we mee aan een brede ontwikkeling.

Overblijf
We werken met een continurooster daardoor blijven alle kinderen gratis over tussen de middag.
De kinderen hebben tussen de middag een half uur pauze. Hierdoor zijn de schooltijden veranderd. Deze tijden ziet u terug bij het kopje schooltijden.

Voorschool
De Buutplaats is een Voorschool en dus is uw kind welkom vanaf twee en een half jaar (2,5 jaar) in onze peutervoorschool. Steeds meer ouders zien in dat hun kind zich in de peuterspeelzaal met veel plezier voorbereidt op de kleutergroepen en op groep drie waar het leren lezen en rekenen echt begint. Kinderen uit de Voorschool beginnen daar met meer succes aan.

Kwaliteitszorg
Wij zijn voortdurend bezig om de kwaliteit van de Buutplaats te verbeteren, om uit elk kind te halen wat er in zit. De prestaties van de laatste groepen 8 liggen zelfs iets boven het landelijk gemiddelde. Ook de onderwijsinspectie heeft vertrouwen in de kwaliteit van de Buutplaats. We hanteren moderne leermiddelen. In alle groepen, ook bij de peuters, maken we gebruik van digitale schoolborden. Als u meer wilt weten over ons kwaliteitsbeleid, kijk dan op onze website onder 'Schoolplan'.

Ouderbetrokkenheid
Ouders en de school hebben hetzelfde doel: ze willen het beste voor hun kinderen. Kinderen met betrokken ouders doen het ook beter op school. Daarom staat de Buutplaatsdeur altijd open voor de ouders en zijn vele ouders actief in de school. Elke week is er koffieochtend en regelmatig zijn er bijeenkomsten over bijvoorbeeld opvoeden en er is een actieve ouderraad.

Gezonde School
Als school werken we hard aan een prettige leeromgeving, het is belangrijk dat een kind zich prettig voelt op school en thuis. De gezondheid van kinderen speelt hierbij ook een rol.
Onze school vindt het belangrijk dat onze leerlingen gezond eten en drinken. Kinderen die gezond eten en drinken kunnen zich beter concentreren en beter leren op school.
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald op het thema voeding. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!